Vedtægter 2019-07-03T19:50:59+00:00

Vedtægter for Vejle United Futsal

 

1 Navn og hjemsted

Stk. 1 – Foreningens navn er Vejle United Futsal, forkortet VUF.

Stk. 2 – Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

2 Formål

Stk. 1 Social trivsel – Foreningens vigtigste formål vil til alle tider være at bidrage til den sociale trivsel blandt, og udvidelse af relationelt netværk mellem, borgere i Vejle kommune og omegn ved at skabe rammerne for regelmæssigt samvær. Rammerne er for nuværende ensbetydende med minimum 1 træningssamling pr. uge.

Disse rammer skal skabes ved at bevare det største fokus på et amatør-niveau uden sportslige ambitioner. Således undgår foreningen at fremavle en konkurrencepræget kultur samt strukturelle opdelinger baseret på alder, køn og/eller evner, der vil modarbejde foreningens formål.

Foreningen vil desuden tilstræbe at alle medlemmer træner samtidig og sammen i den udstrækning træningsfaciliteterne tillader dette for imødegå foreningens ønske om mere og bedre samvær mellem borgerne.

Stk. 2 Sundhed er sjovt – Futsal er boldspil, og boldspil er leg. Et formål med foreningen er bidrage til at borgere i Vejle kommune og omegn bevarer og forbedrer deres generelle sundhed bl.a. gennem den motion de udøver i forbindelse med deres medlemskab i foreningen. Samtidig er det foreningens ønske at forme medlemmerne til den tænkning at opbyggelsen og vedligeholdelsen af et højt sundhedsniveau er en sjov, underholdende og givende proces.

Stk. 3 Udbredelse af futsal – Vejle United Futsal vil arbejde for udbredelsen af kendskabet til futsal som den officielle version af indendørs fodbold under DBU, samt for at gøre futsal mere attraktivt at spille og involvere sig i for borgere i Vejle kommune og omegn. Dette skal ske ved, foruden foreningens normale aktiviteter, at deltage aktivt i promoverende boldspilsaktiviteter, både som arrangør, deltager og rådgivende partner.

Det er foreningens håb og forventning at denne indsats vil skabe grobund for en bedre talentudvikling indenfor futsal og fodbold i Vejle Kommune og for opstarten af andre mere konkurrencedygtige futsal-klubber på lokalt plan til fordel for Vejle Kommune og dennes borgere.

3 Medlemskab

Stk. 1 – Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at spille futsal.

Stk. 2 – Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3 – Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 4 – Ved foreningens deltagelse i stævner, sammenkomster og lign, skal medlemmerne udvise god og sømmelig opførsel. Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, ved sin opførsel skader foreningens interesser eller skylder minimum 3 måneders kontingent kan vedkommende idømmes karantæne, eller i værste tilfælde permanent ekskluderes af foreningen. I tilfælde af eksklusion har det ekskluderede medlem ret til at prøve eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

4 Generalforsamlingen

Stk. 1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 – Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel via foreningens hjemmeside og foreningens Facebook-gruppe.

Stk. 3 – Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 4 – Stemmeberettigede ved generalforsamlinger er alle medlemmer, der ikke skylder mere end 3 måneders kontingent.

Stk. 5 – Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens årsberetning, samt godkendelse heraf.
  • Bestyrelsens fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisorer.
  • Behandling af indkomne forslag.

Stk. 6 – Almindelige forslag, samt forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 7 – Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Dog kræver vedtægtsændringer samt beslutning om foreningens opløsning mindst 2/3 af stemmerne.

Stk. 8 – Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftelig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.

5 Foreningens bestyrelse

Stk. 1 – Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2 – Bestyrelsen har ikke noget fastsat medlemsantal, og alle foreningens medlemmer kan indgå i bestyrelsen, såfremt de deltager i og bidrager til en af klubbens udvalg. Medlemmer af bestyrelsen forpligter sig til at påtage sig arbejdsopgaver i forbindelse med foreningens daglige ledelse.

Stk. 3 – Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for perioder af 1 års varighed.

Stk. 4 – Posterne som formand, næstformand og kasserer konstitueres internt i bestyrelsen ligesom bestyrelsen også selv vælger dennes forretningsorden.

Stk. 5 – Formand eller næstformand kan supplere deres respektive post med posten som kasserer i tilfælde af medlemsantal i bestyrelsen på 2 eller derunder.

6 Tegningsret

Stk. 1 – Foreningen kan tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 – Ved optagelse af lån samt ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

7 Økonomi, regnskab & revision

Stk. 1 – Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 – Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 – Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister.

Stk. 4 – Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5 – Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8 Kontingent

Stk. 1 – Foreningen opererer med månedligt kontingent, men alle medlemmer kan vælge at vælge at betale forud ved et 6 måneders kontingent.

Stk. 2 – Kontingentet fastsættes én gang årligt af bestyrelsen og fremlægges ved den ordinære generalforsamling.

Stk. 3 – I tilfælde af en fysisk skade eller andre helbredsmæssige problemer, der forhindrer et medlem i at deltage i foreningens primære aktiviteter, kan det pågældende medlem annullere sit medlemskab og i forbindelse hermed få refunderet et beløb svarende til 50 % af den tilbageværende kontingentperiode.

Stk. 4 – Ved annullering af medlemskab uden fysisk skade eller andre helbredsmæssige problemer som baggrund herfor, gives der ikke nogen refundering af kontingentet.